Dla wierzyciela

Dla wierzyciela

 

Jeśli zmagasz się z się brakiem uregulowania długów ze strony płatnika, jesteś matką, której ojciec dziecka nie reguluje alimetnów czy otrzymałeś zobowiązanie sądu do dostarczenia pozwu za pośrednictwem komornika sądowego i nie wiesz, jak dojść swoich roszczeń, pierwszym pomysłem jest zaangażowanie w sprawę komornika.

To kancelaria komornicza ma moc sprawczą, która może pomóc odzyskać długi, ale również doręczyć korespondencję, przeprowadzić publiczna licytację czy eksmisję.

Aby wszcząć postępowanie, osoba chcąca skorzystać z pomocy komornika musi złożyć odpowiednio wypełniony wniosek egzekucyjny – wzory wniosków znajdują się w zakładce wzory pism oraz oryginał tytułu wykonawczego.

wniosek egzekucyjny + oryginał tytułu wykonawczego

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc. W tym przypadku nie obowiązuje ochrona danych osobowych – we wniosku należy podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika, takich jak jego PESEL, NIP, adres zamieszkania, zakład pracy czy też bank, w którym posiada rachunek bankowy. Im więcej informacji na temat dłużnika, tym większa szansa na to, że dług zostanie odzyskany.
Wniosek musi być czytelnie podpisany. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji.
Świadczenie to należność, która ma być przez dłużnika zapłacona wierzycielowi.
Wśród sposobów egzekucji możemy wyróżnić egzekucję z:

 • ruchomości, w tym egzekucję z samochodów, sprzętów domowych, czy maszyn i urządzeń;
 • rachunku bankowego posiadanego lub współposiadanego przez dłużnika;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • świadczeń emerytalno-rentowych;
 • wierzytelności (np. w sytuacji gdy dłużnik jest jednocześnie wierzycielem względem innego dłużnika);
 • nieruchomości;
 • innych praw majątkowych (w tym praw autorskich, udziałów lub akcji w spółkach).

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwanie majątku dłużnika.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie kancelarii, bądź korespondencyjnie.

 

 

Komornik prowadząc egzekucję należności pieniężnych, co do zasady nie pobiera opłat egzekucyjnych od wierzyciela. Kosztami postępowania obciążany jest w całości dłużnik. Wierzyciel jedynie zaliczkuje koszty czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny, takich jak zapytania do urzędów o stan majątkowy dłużnika, czy koszty doręczenia korespondencji oraz w przypadku jeżeli nie zna majątku dłużnika, może uiścić opłatę na jego poszukiwanie przez komornika. Łączna kwota opłat i zaliczek wynosi ok 200,00 zł, przy czym może zostać ustalona indywidualnie, w zależności od zakresu czynności, jakie ma wykonać komornik. Wpłacona przez wierzyciela kwota środków pieniężnych, jest zwracana w pierwszej kolejności ze środków wyegzekwowanych od dłużnika.

Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty zwraca się wraz z egzekwowanym świadczeniem. Zaliczkę na pokrycie wydatków (opłat uiszczanych na rzecz podmiotów udzielających informacji, opłat sądowych i korespondencji) wpłaca wierzyciel/uprawniony i wynoszą one:

Adresat zapytania

Koszt zapytania

Rodzaj zapytania

Czas odpowiedzi

Ognivo

0.31 zł

elektroniczne

0-3 dni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

50.62 zł

elektroniczne

1-3 dni

Urząd Skarbowy

50.00 zł

elektroniczne

2-3 dni

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

20.00 zł

elektroniczne

natychmiast

Centralna Ewidencja Pojazdów

0.00 zł

elektroniczne

natychmiast

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

0.00 zł

elektroniczne

natychmiast

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych

30.75 zł

tradycyjne (*)

ok. dwóch tygodni

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

0.00 zł

elektroniczne

ok. tygodnia

Krajowy Rejestr Długów

0.00 zł

elektroniczne

natychmiast

(*) w przypadku zapytań w formie tradycyjnej, koszt zapytania może zostać powiększony o koszt listu poleconego.

Inne koszty:

 1. List polecony z elektronicznym potwierdzeniem odbioru – 7,79 zł (S format),  zł (M format),  zł (L format)
 2. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego – 0,62 zł
 3. Zlecenie poszukiwanie majątku dłużnika – 100,00 zł
 4. Wniosek o wpis w księdze wieczystej – 100,00 zł
 5. Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przez biegłego- ok. 1000,00 – 3000,00 zł
 6. Opublikowanie obwieszczenia o licytacji na portalu licytacji Krajowej Rady Komorniczej – 100,00 zł
 7. Przejazd poza miejscowość będącą siedzibą kancelarii komornika – zł za kilometr (w obie strony)

 

Dysponując tytułem wykonawczym można nie tylko przeprowadzić analizę sytuacji majątkowej dłużnika, ale przede wszystkim dobrać właściwy sposób prowadzenia egzekucji w zależności od rodzaju egzekwowanego świadczenia.

Równie istotny jest wybór odpowiedniej kancelarii komorniczej, która będzie w stanie efektywnie prowadzić postępowanie, przy uwzględnieniu specyfiki danej sprawy. Na tym etapie istotna jest optymalizacja kosztów i przyjęcie właściwej strategii.

Stałym elementem w toku podejmowanych czynności jest monitoring i analiza informacji uzyskiwanych na bieżąco z kancelarii komorniczej oraz adekwatna na nie reakcja. Zdarzają się sprawy, w których wskazane jest kilkukrotne ponowienie zapytania w celu aktualizacji danych o majątku dłużnika, czy takie, w których ze względu na ekonomikę postępowania, mimo wszystko korzystniej jest postępowanie umorzyć, niż generować dalsze koszty.

Na szybkość i efektywność egzekwowanych kwot wpływa wybór sposobu egzekucji. We wniosku o jej wszczęcie wierzyciel może określić z jakich elementów majątku dłużnika ma być ona prowadzona – z ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy z rachunków bankowych dłużnika, stosownie do postanowień art. 799 § 1 k.p.c.

Pewna aktywność ze strony wierzyciela, jak wniosek o podjęcie przez komornika określonych czynności, są również niezbędne, by organ egzekucyjny mógł w ogóle działać.

Należy pamiętać, że wyłącznie na żądanie wierzyciela komornik udziela informacji, m.in. o aktualnym stanie sprawy czy skieruje ponowne zapytanie np. do ZUS czy US, by zaktualizować dane o majątku dłużnika.

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Wyszukiwarka KRS
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Monitor Sądowy i Gospodarczy
https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/

Krajowy Rejestr Zadłużonych
https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&itemId=item-0&seq=0

Krajowy Rejestr Karny
https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wyszukiwarka
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Ewidencja Numerów Banków NBP
https://www.ewib.nbp.pl/

Wyszukiwarka Instytucji
https://wi.lex.pl/govsearch/

Baza Internetowa Regon – wyszukiwarka
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Obwieszczenia o licytacjach
https://licytacje.komornik.pl/

 

Zachęcam do telefonicznego, mailowego lub osobistego kontaktu z kancelarią. Personel chętnie udzieli wyjaśnień dotyczących egzekucji.