Dla dłużnika

Dla dłużnika

Otrzymali Państwo zawiadomienie o wszczęciu egzekucji bądź w inny sposób dowiedzieli się o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym?

Mogą Państwo w pierwszej kolejności zapoznać się z pouczeniami o prawach i obowiązkach dłużnika zawartymi na stronie Krajowej Rady Komorniczej https://www.komornik.pl/?page_id=13848#menu.

Z mocy prawa zobligowani są Państwo do złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności. Formularz wykazu majątku dostępny jest w zakładce „wzory pism”.

Ponadto na dłużniku ciąży obowiązek powiadomienia komornika o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu na czas dłuższy niż miesiąc. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, pismo wysłane do dłużnika na dotychczasowy adres pozostawia się w aktach i uznaje za doręczone. Formularz ogólnego pisma do komornika, w którym możecie Państwo umieścić taką informację dostępny jest w zakładce „wzory pism”.

Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji podejmuje szereg działań wobec dłużnika, które wynikają z przepisów prawa. Współpracuje z wieloma instytucjami i organami państwa, w tym, w przypadku dłużników alimentacyjnych, z organami ścigania.

Jakie działania może podjąć komornik w ramach egzekucji?

  • Sprawdzenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika
  • Wezwanie do złożenia wykazu majątku
  • Zajęcie zwrotu podatku w Urzędzie Skarbowym
  • Ustalenie miejsca zatrudnienia i zajęcie wynagrodzenia za pracę
  • Zajęcie emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego w ZUS lub/i KRUS
  • Zajęcie zapłaty za faktury u kontrahentów
  • Wgląd do bazy ksiąg wieczystych i zajęcie nieruchomości
  • Wizyta terenowa w miejscu zamieszkania dłużnika
  • Zajęcie ruchomości dłużnika, np. telewizor, komputer, biżuteria
  • Sprawdzenie pojazdów będących własnością dłużnika i ich zajęcie

Wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia. Dlatego też nie warto liczyć, że dług ulegnie przedawnieniu.

Wszelkie koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika i są od niego ściągane wraz z egzekwowanym roszczeniem. Na koszty komornicze składa się opłata komornika oraz wydatki.

Warto wziąć pod uwagę, że o ile opłata komornicza jest ściśle przewidziana przez przepisy prawa, a komornik nie ma dowolności przy jej ustalaniu, to na wysokość wydatków poniesionych w toku postępowania istotny wpływ ma postępowanie dłużnika.

W przypadku dokonania dobrowolnej spłaty długu komornik nie zdąży dokonać wielu płatnych zapytań, które finalnie obciążałyby dłużnika, komornik nie będzie musiał również wysyłać wielu listów w sprawie. W przypadku braku współpracy ze strony dłużnika komornik jest natomiast zobligowany do dokonywania zapytań, szukania źródeł dochodu dłużnika, dokonywania zajęć pojazdów i innych przedstawiających wartość handlową ruchomości, a następnie ich licytacji oraz do podejmowania wszelkich czynności, które mają doprowadzić do wyegzekwowania długu.

Zatem długie i wymagające podejmowania wielu czynności postępowanie egzekucyjne będzie o wiele bardziej kosztowne dla dłużnika, a wyegzekwowane kwoty – zamiast na spłatę długu – w większym stopniu będą zaliczane na spłatę wygenerowanych kosztów.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z kancelarią w celu uzgodnienia warunków spłaty.

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wpłata na konto wierzyciela nie pozwoli dłużnikowi uniknąć kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące toczącego się postępowania egzekucyjnego, prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub mailowy, jednak ze względu na ochronę danych osobowych informacje przekazywane drogą telefoniczną lub mailową będą miały ogólny charakter. Przed podjęciem kontaktu prosimy o przygotowanie sygnatury sprawy lub numeru PESEL